รายงานข้อมูลทารกแรกเกิดโรงพยาบาล    วังชิ้น   ประจำปี 2562 เครือข่ายทารกแรกเกิดจังหวัดแพร่              
รายการ ตค.61 พย.61 ธค.61 ไตรมาส1 มค.62 กพ.62 มีค.62 ไตรมาส2 เมย.62 พค.62 มิย.62 ไตรมาส3 กค.62 สค.62 กย.62 รวม
1. ทารกเกิดมีชีพ(ราย) 2 5 4 11 5 3 4 23 2 3 1 29 3 9 1 42
2. ทารกแรกเกิด BW <1,000 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ทารกแรกเกิด BW 1,000-1,499 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ทารกแรกเกิด BW 1,500-2,499 กรัม 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2
    ทารกแรกเกิด BW >  2,500 กรัม 2 4 4 10 5 3 4 22 2 3 0 27 3 9 1 40
รวม LBW 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2
3. จำนวนทารกเสียชีวิตที่อายุ < 28 วัน(รวม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     เสียชีวิต BW <1,000 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     เสียชีวิต BW 1,000-1,499 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     เสียชีวิต BW 1,500-2,499 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     เสียชีวิต BW >  2,500 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. ทารก Birth Asphyxia        0       0       0       0
    Apgar scor  < 7 นาที ที่ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Apgar scor  < 7 นาที ที่ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Teenage คลอด 0 1 2 3 1 1 1 6 0 1 0 7 0 2 1 10
6. คัดกรองโรคหัวใจ(ราย) 2 5 4 11 4 2 4 21 2 3 1 27 3 8 1 39
   ผิดปกติ(ราย) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หัวเรื่อง : ข้อมูลการคลอด ร.พ.วังชิ้น  บันทึกเมื่อ 19/11/2019 22:48 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
Newborn Network Phrae
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  3303, 3304
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3