แบบสรุปแผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ                 
หน่วยงาน งานหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม ปีงบประมาณ 2560                
                   
สมรรถนะ หัวข้อการพัฒนา วิธีการพัฒนา รายชื่อผู้รับการพัฒนา รวม(กี่คน) /
    จัดอบรมภายนอก  ฝึกอบรมภายใน  สอนในงาน(OJT)  พี่เลี้ยงฝึกภายใน  กิจกรรมพัฒนาในหน่วยงาน ศึกษาด้วยตนเอง    คิดเป็นร้อยละเท่าใด
สมรรถนะที่ 1. การพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่มีระยะวิกฤต 1.การให้ยา ABO HAD เช่น Dopamine, Dobutamine, ยา Small dose และเฝ้าระวังและสังเกตภาวะข้างเคียงของยาได้    ü ü        RN ทุกคน ร้อยละ 100
2.การ Early detection คาดการณ์ในผู้ป่วยระยะวิกฤตที่มีปัญหาซับซ้อน     ü     ü อุไรพร ชวิวรรณ วันทนีย์ ณัฐนันท์ ยุพาภรณ์ ปภาวดี      สุมิตรา พัชราภรณ์ ร้อยละ 100
3.การนำงานวิจัย /EBP มาบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่มีระยะวิกฤตมาพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น          ü ü  RN ทุกคนที่มีประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป จำนวน10 คน อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาตนเอง
4.นิเทศและเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่มีระยะวิกฤต         ü ü  RN ทุกคนที่มีประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป จำนวน12 คน อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาตนเอง
สมรรถนะที่ 2.การพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่มีภาวะหายใจลำบาก   ( Respiratory Distress Syndrome) 1.การประเมิน Breath sound เสียงผิดปกติได้     ü     ü อุไรพร ชวิวรรณ วันทนีย์ ณัฐนันท์ ยุพาภรณ์ ปภาวดี      สุมิตรา พัชราภรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาตนเอง
2.วิเคราะห์ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้     ü     ü RN ทุกคน อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาตนเอง
3.สามารถคาดการณ์ วิเคราะห์อาการเปลี่ยนแปลงของทารกใส่เครื่องช่วยหายใจระดับรุนแรง     ü     ü RN ทุกคน อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาตนเอง
4.การนำงานวิจัย /EBP มาบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลทารกที่ใส่เครื่องช่วยหายใจมาพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น          ü ü  RN ทุกคนที่มีประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป จำนวน12 คน อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาตนเอง
5.นิเทศและเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการพยาบาลทารกที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ         ü ü  RN ทุกคนที่มีประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป จำนวน12 คน อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาตนเอง
สมรรถนะที่ 3.การพยาบาลทารกที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ 1.การประเมิน Breath sound เสียงผิดปกติได้     ü       อุไรพร ชวิวรรณ วันทนีย์ ณัฐนันท์ ยุพาภรณ์ ปภาวดี      สุมิตรา พัชราภรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาตนเอง
2.การใช้เครื่องช่วยหายใจอย่างคล่องแคล่ว การประเมินและแก้ไขปัญหาความผิดปกติระหว่างการใช้เครื่องช่วยหายใจ     ü     ü อุไรพร ชวิวรรณ วันทนีย์ ณัฐนันท์ ยุพาภรณ์ ปภาวดี      สุมิตรา พัชราภรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาตนเอง
3.วิเคราะห์ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้     ü       อุไรพร ชวิวรรณ วันทนีย์ ณัฐนันท์ ยุพาภรณ์ ปภาวดี      สุมิตรา พัชราภรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาตนเอง
4.การใช้เครื่องช่วยหายใจชนิด HFO   ü ü     ü RN ทุกคน อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาตนเอง และให้ช่างเครื่องมือแพทย์มาอบรม เนื่องจาก ยังไม่มี Case ON HFO
5.สามารถคาดการณ์ วิเคราะห์อาการเปลี่ยนแปลงของทารกใส่เครื่องช่วยหายใจระดับรุนแรง     ü       อุไรพร ชวิวรรณ วันทนีย์ ณัฐนันท์ ยุพาภรณ์ ปภาวดี      สุมิตรา พัชราภรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาตนเอง
6.การนำงานวิจัย /EBP มาบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลทารกที่ใส่เครื่องช่วยหายใจมาพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น          ü ü  RN ทุกคนที่มีประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป จำนวน11 คน อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาตนเอง
7.นิเทศและเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการพยาบาลทารกที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ         ü ü  RN ทุกคนที่มีประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป จำนวน12 คน อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาตนเอง
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

หัวเรื่อง : Competecy (จินตนา)  บันทึกเมื่อ 30/11/2017 01:27 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
Newborn Network Phrae
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  3303, 3304
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3