แบบรายงานการให้บริการแบบประคับประคอง (Palliative care) ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง เดือน  กันยายน ของปีงบประมาณ             
รหัสหน่วยบริการ....10751……. โรงพยาบาลแพร่   จังหวัดแพร่          
ลำดับ หัวข้อ  ปีงบประมาณ 2560
    จำนวนผู้ป่วย(ราย)
1. จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ณ สิ้นเดือน กันยายน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
2. จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง  0 0                      
3. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา/บรรเทาอาการปวด ด้วยยามอร์ฟีน  0 0                      
4. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา/บรรเทาอาการหอบเหนื่อย ด้วยยามอร์ฟีน 0 0                      
5. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการวางแผนการดูแลตนเองล่วงหน้า (Advance care plan) 0 0                      
6. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน/ชุมชน  0 0                      
7. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการแบบประคับประคอง ที่เสียชีวิตที่บ้าน 0 0                      
8. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการแบบประคับประคอง ที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาล  0 0                      
9. จำนวนการให้บริการดูแลภาวะเศร้าโศกของครอบครัวหลังผู้ป่วยเสียชีวิต (Bereavement care) 0 0                      
10. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการเครื่องมือทางการแพทย์ที่บ้าน 0 0                      
 - เครื่องผลิตออกซิเจน / ถังออกซิเจน 0 1                      
 - ที่นอนลม                          
 - เครื่องดูดเสมหะ                          
 - อุปกรณ์ทำแผล (ชุด Dressing)                          
 - อื่น.........................................................(โปรดระบุ)                          
                             
** ข้อ 1 จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ณ สิ้นเดือน กันยายน                  
หัวเรื่อง : Palliative ( ยุพาภรณ์ )  บันทึกเมื่อ 20/11/2017 07:55 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
Newborn Network Phrae
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  3303, 3304
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3