ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด จังหวัดแพร่   ปี 2562
ตัวชี้วัด ตค.61 พย.61 ธค.61 ไตรมาส1 มค.62 กพ.62 มีค.62 ไตรมาส2 เมย.62 พค.62 มิย.62 ไตรมาส3 กค.62 สค.62 กย.62 รวม
1.อัตราการเสียชีวิตในทารกแรกเกิดที่อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ  28 วัน    ( < 5 ต่อ 1000 เกิดมีชีพ ) 4.55 0.0 9.9 4.67 0.00 0.00 0 2.44 5.03 0 6.02 2.81 5.18 9.2593 0.00 3.35
จำนวนเสียชีวิตทุกน้ำหนักใน 28 วันทั้งจังหวัด 1 0 2 3 0 0 0 3 1 0 1 5 1 2 0 8
จำนวนทารกคลอดมีชีพทั้งจังหวัด 220 221 202 643 224 186 175 1228 199 188 166 1781 193 216 199 2389
2.อัตราการเสียชีวิตในทารกแรกเกิดที่อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วันที่น้ำหนัก <2500 gm. ร้อยละ  ต่อ จำนวนเกิดมีชีพน้ำหนักตัวน้อย 6.67 0 5.56 3.64 0 0 0 2.11 7.69 0 7.14 2.88 11.111 7.6923 0.00 3.41
จำนวน LBW เสียชีวิตทั้งจังหวัด 1 0 1 2 0 0 0 2 1 0 1 4 1 2 0 7
จำนวน LBW 15 22 18 55 12 12 16 95 13 17 14 139 9 26 31 205
3.อัตราการเสียชีวิตในทารกเกิดก่อนกำหนดแยกตามน้ำหนักตัว  (all caused mortality rate)                                   
3.1อัตราการเสียชีวิต< 1000 g    เทียบน้ำหนักตัว   ( < 50 % ) ###### ###### ###### #DIV/0! ###### ###### ###### ###### #DIV/0! ###### 50 50 ###### 50 ###### 50.00
      จำนวน< 1000 g เสียชีวิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2
      จำนวนคลอด< 1000 g  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 4
3.2อัตราการเสียชีวิต1000-1499 g  เทียบน้ำหนักตัว( < 10 % ) 33.33 0 ###### 25 ###### ###### 0 20 #DIV/0! ###### 0 16.67 ###### 100 0 25.00
      จำนวน1000-1499 gเสียชีวิต 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2
      จำนวนคลอด1000-1499 g 3 1 0 4 0 0 1 5 0 0 1 6 0 1 1 8
3.3อัตราการเสียชีวิต1500-2499 g  เทียบน้ำหนักตัว ( < 2 % ) 0.00 0 5.56 1.96 0 0 0 1.11 7.69 0 0 1.53 14.29 0 0 1.55
      จำนวน1500-2499 g เสียชีวิต 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 3
      จำนวนคลอด1500-2499 g  12 21 18 51 12 12 15 90 13 17 11 131 7 24 31 193
3.4อัตราการเสียชีวิตทุกน้ำหนัก(<50 %)/จำนวนผู้ป่วยในหอผู้ป่วย(PICU&NSCU) 1.69 0 3.13 1.68 0 0 0 0.86 1.45 0 1.72 0.93 1.39 2.82 0 1.07
      จำนวนเสียชีวิตทุกน้ำหนักใน 28 วันในNICU 1 0 2 3 0 0 0 3 1 0 1 5 1 2 0 8
      จำนวนผู้ป่วยในหอผู้ป่วย(PICU&NSCU) 59 56 64 179 72 52 45 348 69 65 58 540 72 71 68 751
4. อัตราการคลอด LBW (<10%) 6.82 9.95 8.91 8.55 5.36 6.45 9.14 7.74 6.53 9.04 8.43 7.80 4.66 12.04 15.58 8.58
                                 
                                 
ตัวชี้วัด ตค.61 พย.61 ธค.61 ไตรมาส1 มค.62 กพ.62 มีค.62 ไตรมาส2 เมย.62 พค.62 มิย.62 ไตรมาส3 กค.62 สค.62 กย.62 รวม
4.ภาวะแทรกซ้อนใน VLBW    ร้อยละ                                
          อัตราการเกิดBPD ตั้งแต่ระดับ moderate ขึ้นไป( < 26 % ) 0 0 ###### 0 ###### ###### 0 0 #DIV/0! ###### 33.333 12.5 ###### 0 0 16.67
          จำนวนBPD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0 1 0 0 2
          อัตราการเกิดROP ตั้งแต่ stage 3 ขึ้นไป( < 8 % ) 0 0 ###### 0 ###### ###### 0 0 #DIV/0! ###### 0 12.5 ###### 0 0 16.67
          จำนวนROP 0 0 0 0 0   0 0 0 1 0 1.0 1 0 0 2
          อัตราการเกิดIVH ตั้งแต่ grade 3 ขึ้นไป( < 7 % ) 33.33 0 ###### 25 ###### ###### 0 20 #DIV/0! ###### 0 12.5 ###### 0 0 8.33
          จำนวนIVH 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
          อัตราการเกิดhearing impairment(< 5%)ในทุกน้ำหนักที่เข้ารักษา 0 0 ###### 25 ###### ###### 0 20 #DIV/0! ###### 0 12.50 ###### 0 0 8.33
          จำนวนhearing impairment 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
จำนวน VLBW  3 1 0 4 0 0 1 5 0 0 3 8 0 3 1 12
5.การเกิดภาวะพร่องออกซิเจนในทารกแรกเกิดคิดต่อ 1000 เกิดมีชีพ    (< 25)  Apgar นาทีที่1<7 9.09 27.15 19.80 18.66 22.32 16.13 22.86 19.54 10.05 15.96 0.00 16.28 5.18 32.41 15.08 16.74
    การเกิดภาวะพร่องออกซิเจนApgar นาทีที่1<7 2 6 4 12 5 3 4 24 2 3 0 29 1 7 3 40
6. ร้อยละ ทารก CHD ที่จำเป็นต้องได้รับการรักษา closed heart surgery ได้รับการรักษาโดยไม่ส่งออกนอกเขต  ( Referลำปาง) ###### ###### ###### #DIV/0! ###### ###### ###### ###### 100 ###### ###### 100 100 ###### 100 129
 จำนวนทารก CHD ที่จะรักษา closed heart surgery Referลำปาง 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 3 9
 จำนวนทารก CHD ที่จะรักษา closed heart surgery ที่Referทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 3 7
7.จำนวนการส่งต่อ  -ออกนอกเครือข่าย  0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
                                -ในเครือข่าย  ( ลำปาง) 2 1 0 3 0 0 0 3 3 2 0 8 4 1 3 16
                                                                     รวม  2 1 1 4 0 0 0 4 3 2 0 9 4 1 3 17
                                 
ตัวชี้วัด ตค.61 พย.61 ธค.61 ไตรมาส1 มค.62 กพ.62 มีค.62 ไตรมาส2 เมย.62 พค.62 มิย.62 ไตรมาส3 กค.62 สค.62 กย.62 รวม
8. ภาวะแทรกซ้อนจากการส่งต่อมารักษา รพ.แพร่ (นับเป็นครั้ง)                                
                     อุณหภูมิ < 36.5     ร้อยละ( < 25 % ) ###### 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 #DIV/0! 0 0 0.00 50 50 0 9.09
จำนวนการเกิด อุณหภูมิ < 36.5  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
                     อุณหภูมิ > 37.5     ร้อยละ( < 25 % ) ###### 0 0 0.00 0 0 0 0.00 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0.00
จำนวนการเกิดอุณหภูมิ > 37.5    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     ระดับน้ำตาล < 40 mg/dl   ร้อยละ( < 12 % ) ###### 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการเกิด  ระดับน้ำตาล < 40 mg/dl  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  ระดับน้ำตาล > 180 mg/dl    ร้อยละ  ( < 20 % ) ###### 0 0 0.00 0 0 0 0.00 #DIV/0! 0 0 0.00 0 0 0 0.00
จำนวนการเกิดระดับน้ำตาล > 180 mg/dl  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  ตำแหน่ง ET ไม่เหมาะสม (ลึก/หลุด)   ร้อยละ( < 15 % ) ###### 0 0 0.00 0 0 0 0.00 #DIV/0! 0 0 0.00 50 0 0 4.55
จำนวนการเกิด ตำแหน่ง ET ไม่เหมาะสม (ลึก/หลุด)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
9. อัตราการเสียชีวิตระหว่างการส่งต่อ    ร้อยละ( 0 % ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการส่งต่อมารักษา รพ.แพร่ 0 1 1 2 3 2 2 9 0 3 3 15 2 2 3 22
หัวเรื่อง : Service Plan (สัญญาลักษณ์ )  บันทึกเมื่อ 19/11/2019 22:49 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
Newborn Network Phrae
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  3303, 3304
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3