ผลจากแบบสอบถาม ต.ค ปี 59- ก.ย. ปี 60

เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริการห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลแพร่

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 

          รายการ                                      จำนวน           ร้อยละ

                                                

เพศ

          ชาย                                             8                 22.2            

          หญิง                                           28                 77.8            

 

อายุ

< 15                                           1                 2.8

16-25                                        17                47.2

26-35                                        12                33.3

36-45                                          6                16.8

46-55                                           0                 0.0

>56                                             0                 0.0

  

สถานภาพ

          โสด                                                8                22.2

สมรส                                           28                77.8

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่                       0                  0.0

 

อาชีพ

          นักเรียน /นักศึกษา                            2                 5.6     

รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ                       2                 5.6

ประกอบธุรกิจส่วนตัว                           7               19.4

ลูกจ้าง /พนักงานเอกชน                              15               41.7

ไม่มีอาชีพ /ว่างงาน                             6             16.7

ทำนา ทำไร่                                    4               11.1

 

ระดับการศึกษา

            มัธยมต้น                                       7               19.4

มัธยมปลาย /ปวช.                            9               25.0

อนุปริญญาตรี /ปวส.                          5               13.9

ปริญญาตรี                                    12               33.3

สูงกว่าปริญญาตรี                              1                 2.8

ประถม                                           2                 5.6

 

รายได้ต่อเดือน

ต่ำกว่า 5,000 บาท                         11               30.6

5,000-10,000 บาท                        11               30.6

10,001-15,000 บาท                         8               22.2   

15,001-20,000 บาท                        5               13.9   

20,001-25,000 บาท                        1                 2.8

25,000 ขึ้นไป                                  0                 0.0

 

 

 

ตารางที่ 1 (ต่อ) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 

          รายการ                                       จำนวน           ร้อยละ

                                                

 

ในแต่ละเดือนมีเงินเก็บใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลหรือไม่

           ไม่มี                                              13                    36.1

  มี                                              23                    63.9                            

  ผู้ป่วยใช้สิทธิการรักษา

            เบิกได้จากกรมบัญชีกลาง                     3                     8.3

บัตรทอง                                        33                    91.7 

  ความถี่ในการใช้บริการรักษาพยาบาลที่ห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลแพร่

            มากกว่าเดือนละครั้ง                           0                     0.0

            เดือนละครั้ง                                      2                     5.6

            2-5 ครั้งต่อเดือน                                 0                    0.0 6

            เดือนต่อครั้ง                                       1                     2.8

            ไม่แน่นอน                                        10                    27.8                            

มาครั้งแรก                                       23                    63.8

ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย

            บิดา                                                 5                    13.9

            มารดา                                             31                    86.1  

ญาติ                                                0                   0.0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 

จำนวนทารกทั้งหมด 36 คน ส่วนใหญ่เป็นมารดาเพศหญิงร้อยละ  77.8 อายุระหว่าง 16-25 ปี      และส่วนใหญ่มีอาชีพลูกจ้าง /พนักงานเอกชน ร้อยละ41.7 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ปริญญาตรี จำนวนร้อยละ 33.3ซึ่งมีรายได้ ต่ำกว่า 5,000 บาทถึง 10,000 บาท จำนวนร้อยละ 66.6 มีระดับคะแนนความพึงพอใจของการบริการที่ได้รับจากห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม 89.08 %

 

 

หัวเรื่อง : ความพึงพอใจ ( อำภา )  บันทึกเมื่อ 08/12/2017 01:11 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
Newborn Network Phrae
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  3303, 3304
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3