บุคลากร

ชื่อ : นางการะเกด พันธุรัตน์
ตำแหน่ง : หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม
ฝ่ายงาน : การพยาบาล
ที่อยู่ : จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางสาวสมานใจ เขียวสลับ
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ฝ่ายงาน : การพยาบาล
ที่อยู่ : จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางสาวไพลิน เขื่อนทอง
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ฝ่ายงาน : การพยาบาล
ที่อยู่ : จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางจันทมาส ชัยสุขโกศล
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ฝ่ายงาน : การพยาบาล
ที่อยู่ : จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางจินตนา ชัยธรรม
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ฝ่ายงาน : การพยาบาล
ที่อยู่ : จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางธัญญรัตน์ วงค์ตะวัน
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ฝ่ายงาน : การพยาบาล
ที่อยู่ : จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางอุไรพร สอนเชียง
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ฝ่ายงาน : การพยาบาล
ที่อยู่ : จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางสาวณัฐนันท์ สีเหลือง
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ฝ่ายงาน : การพยาบาล
ที่อยู่ : จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางสัญญาลักษณ์ สุทธนะ
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ฝ่ายงาน : การพยาบาล
ที่อยู่ : จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางชวิวรรณ กล้าผจญ
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ฝ่ายงาน : การพยาบาล
ที่อยู่ : จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางวันทนีย์ ไพราพ
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ฝ่ายงาน : การพยาบาล
ที่อยู่ : จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางสาวยุพาภรณ์ หล้าคำมี
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ฝ่ายงาน : การพยาบาล
ที่อยู่ : จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางปภาวดี คำยวง
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ฝ่ายงาน : การพยาบาล
ที่อยู่ : จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางสาวดนิตา ปลาเงิน
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ฝ่ายงาน : การพยาบาล
ที่อยู่ : จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางสาวพัชราภรณ์ จำรูญ
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ฝ่ายงาน : การพยาบาล
ที่อยู่ : จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางสุมิตรา ทุ่งพนม
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ฝ่ายงาน : การพยาบาล
ที่อยู่ : จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางสาวอำภา วังคำ
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ฝ่ายงาน : การพยาบาล
ที่อยู่ : จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางหอมหวล ใจตรง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ฝ่ายงาน : การพยาบาล
ที่อยู่ : จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางรัตนา เพาะเจาะ
ตำแหน่ง : พนักงานประจำตึก
ฝ่ายงาน : การพยาบาล
ที่อยู่ : จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
Newborn Network Phrae
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  3303, 3304
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3