บทความเรื่อง : งานวิจัยเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จการใช้NCPAP ในทารกแรกเกิดห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลแพร่(ปี2556)   
บันทึกเมื่อ 19/06/2017 (จำนวนผู้เข้าชม 577 ครั้ง)

 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จการใช้NCPAP ในทารกแรกเกิดห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม

โรงพยาบาลแพร่

นิตยา  แสงดอก พย.บ. สมานใจ  เขียวสลับ  พย.บ. ชื่นจิตต์  สมจิตต์  พย.ม. ฉวีวรรณ  วิหก  พย.บ.

งานห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลแพร่

บทคัดย่อ

ความเป็นมา: การใช้ NCPAP เป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยหายใจทารกแรกเกิด ลดการใส่ท่อช่วยหายใจโดยไม่จำเป็น ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ แต่ยังพบปัญหาในการดูแล

วัตถุประสงค์: เพื่อหาปัจจัยที่ทำให้การใส่ NCPAP ไม่สำเร็จในทารกแรกเกิด ที่เข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลแพร่

รูปแบบการศึกษา: การศึกษาย้อนหลังแบบผลไปหาเหตุ ( Retrospective case control)

สถานที่: ห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลแพร่

วิธีการศึกษา: ศึกษาเวชระเบียนของทารกแรกเกิดที่ได้รับการรักษาด้วยการใส่ NCPAP ทุกราย ที่เข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลแพร่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2552 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 หาปัจจัยที่ทำให้การใส่ NCPAP ไม่สำเร็จ ได้แก่ ปัจจัยทางด้านมารดา การได้รับยาก่อนคลอดของมารดา เหตุผลของการใส่ ชนิดของ NCPAP อายุครรภ์ น้ำหนัก APGAR score  สัญญาณชีพ การเกิดภาวะ apnea การได้รับยาของทารก การติดเชื้อ ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ใช้ NCPAP สำเร็จกับ กลุ่มที่ใช้ NCPAP ไม่สำเร็จ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และ exact probability test

ผลการศึกษา: ผู้ป่วยที่นำมาศึกษาทั้งหมด 64 ราย เป็นกลุ่มที่ใส่ NCPAP ไม่สำเร็จ ( case)จำนวน 21 ราย และกลุ่มที่ใส่ NCPAP สำเร็จ (control)จำนวน 43 ราย ทารกที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 36 สัปดาห์ และได้รับยา Dexamethasone ครบ 4 ครั้ง มีโอกาสที่จะใช้ NCPAP สำเร็จมากกว่า การใช้ nasal prong จะได้ผลดีกว่า ทารกกลุ่มที่ใส่ NCPAP ไม่สำเร็จมีอายุครรภ์เฉลี่ยน้อยกว่า ทารกกลุ่มที่ใส่ NCPAP สำเร็จ ทารกกลุ่มที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 36 สัปดาห์มีโอกาสใส่ NCPAP ไม่สำเร็จมากกว่าทารกกลุ่มที่มีอายุครรภ์ 36สัปดาห์ขึ้นไป ทารกที่ได้รับการช่วยหายใจด้วยแรงดันบวก(PPV) มีภาวะเลือดเป็นกรดและ ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำมีโอกาสใส่ NCPAP ไม่สำเร็จมากกว่า แต่ลักษณะทั้งหมดยังไม่มีนัยสำคัญทางสถิติเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยในการศึกษายังไม่มากพอ

ข้อเสนอแนะ: การใช้ NCPAP ในทารกแรกเกิดที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ และภาวะเลือดเป็นกรด ควรมีการเฝ้าระวังดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะอาจทำให้การใส่ NCPAP ไม่สำเร็จ และควรมีแนวทางในการคัดเลือกทารกแรกเกิดที่ต้องช่วยหายใจด้วย NCPAP ที่ชัดเจนเพื่อให้ทารกได้รับการดูแลที่เหมาะสม

คำสำคัญ: ทารกแรกเกิด, NCPAP : Nasal Continuous Positive Airway Pressure

 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
Newborn Network Phrae
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  3303, 3304
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3