เป้าหมายตามวิสัยทัศน์และตัวชี้วัดคุณภาพการบริการพยาบาล

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

บริการพยาบาลดีเยี่ยม

 

1.       ผลการดำเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมาย 

1.1 ร้อยละของแผนงาน / โครงการ

ขององค์กรพยาบาลที่บรรลุเป้าหมาย

1.2 ร้อยละของตัวชี้วัดขององค์กรพยาบาลบรรลุเป้าหมาย

2.       ผลลัพธ์ทางการพยาบาลดีกว่าโรงพยาบาลอื่นในระดับเดียวกัน (ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย พึงพอใจ ดูแลตนเองได้ )

 

2.1 ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการที่ได้รับการพยาบาลตามมาตรฐาน

2.2 อัตราจากการติดเชื้อตำแหน่งที่เฝ้าระวัง

2.3 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้

2.4 ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการที่เฝ้าระวังได้รับการบรรเทาอาการรบกวน

2.5 ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการที่ได้รับข้อมูลการดูแลตนเอง

2.6 ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการที่ได้รับการพัฒนาทักษะการดูแลตนเองที่บ้าน

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

3.       มีการใช้และพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาล

3.1 จำนวนผลงานวิจัยทางการพยาบาล

3.2 จำนวนนวัตกรรมที่นำมาใช้ในบริการพยาบาล

3.3 ร้อยละของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาล

4.       ระบบสารสนเทศทางการพยาบาลมีประสิทธิภาพ

4.1  จำนวนฐานข้อมูลทางการพยาบาลที่นำไปใช้บริการจัดการและปฏิบัติการพยาบาล

5.       เครื่องมือ อุปกรณ์ ทางการพยาบาลได้มาตรฐาน

5.1 อุบัติการณ์ความไม่พร้อมใช้ของเครื่องมือ อุปกรณ์ ทางการพยาบาล

ผู้รับบริการมีความสุข

 

6.       ผู้ป่วย / ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อบริการพยาบาล ผู้ให้บริการมีความสุข .       

6.1 ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการที่มีความพึงพอใจต่อบริการพยาบาล

ผู้ให้บริการมีความสุข

 

7.       1. บุคลากรทางการพยาบาลมีความสุขในการทำงาน

7.1 ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลที่มีความพึงพอใจและความสุขในการทำงาน

 

 

หัวเรื่อง : เป้าหมายตามวิสัยทัศน์และตัวชี้วัดคุณภาพ  บันทึกเมื่อ 16/12/2016 11:15 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- งานวิจัยและวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแพร่
ชั้น 7 ตึกผู้ป่วยนอก8ชั้น
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  8714, 8715
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3