เอกสารดาวน์โหลด

KM การดูแลผู้ป่วย sepsis

 26/05/2020  00:38 น. ( 181)

KM การป้องกันความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาแก่ผู้ป่วย (Medication Error)

 26/05/2020  00:36 น. ( 148)

KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoPs CAUTI

 29/10/2019  12:18 น. ( 274)

KM การจัดการความรู้ VAP

 29/10/2019  12:17 น. ( 182)

WI_พนักงานทำความสะอาด_IC

 03/04/2019  21:47 น. ( 424)

ใบสมัครสมาชิกชมรมพยาบาลจังหวัดแพร่

 05/10/2018  19:41 น. ( 178)

Work Instructionเรื่อง : การจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาลแพร่

 10/08/2017  18:47 น. ( 745)

Work Instruction เรื่อง : การป้องกันปอดอกัเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ

 10/08/2017  18:46 น. ( 641)

Work Instruction เรื่องการแยกผู้ป่วย (Isolation Precautions)เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

 10/08/2017  18:44 น. ( 930)

Work Instruction การป้องกันการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัด

 10/08/2017  18:45 น. ( 742)

Work Instruction การป้องกันการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัด

 07/08/2017  14:53 น. ( 601)

Work Instruction การปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาที่ต้องควบคุมเป็นกรณีพิเศษ

 07/08/2017  14:50 น. ( 706)

Work Instruction การป้องกันการติดเชื้อที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนหลอดเลือดดำ

 07/08/2017  14:48 น. ( 453)

Work Instructionการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการคาสายสวนปัสสาวะ

 07/08/2017  14:46 น. ( 679)
แจ้งให้ทราบ
แนวปฏิบัติในการเตรียมผ่าตัดในผู้ป่วย Elective case (ฉบับย่อ) ปรับปรุงครั้งที่ 3

 13/05/2017  11:01 น. ( 562)
แจ้งให้ทราบ
แนวปฏิบัติในการเตรียมผ่าตัดในผู้ป่วย Elective case ปรับปรุงครั้งที่ 3

 13/05/2017  11:01 น. ( 568)
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- งานวิจัยและวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแพร่
ชั้น 7 ตึกผู้ป่วยนอก8ชั้น
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  8714, 8715
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3