บทความเรื่อง : งานวิจัยเรื่อง:การดูแลเด็กมีไข้ก่อนนำส่งโรงพยาบาลของผู้ปกครอง ที่ห้องตรวจเด็ก โรงพยาบาลแพร่(ปึ2557)   บันทึกเมื่อ 19/06/2017 (จำนวนผู้เข้าชม 626 ครั้ง)

 การดูแลเด็กมีไข้ก่อนนำส่งโรงพยาบาลของผู้ปกครอง ที่ห้องตรวจเด็ก โรงพยาบาลแพร่

ประวีณา อัศวพลไพศาล  ปพส. กศม. , พิมพรรณ  สิงสถิตย์  ปพส.

งานผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลแพร่

 บทคัดย่อ

ความสำคัญ: อาการไข้เป็นปัญหาที่พบบ่อยในเด็กและเป็นสิ่งที่พยาบาล แพทย์และผู้ปกครองต้องเผชิญทั้งในโรงพยาบาล บ้านและชุมชน เด็กที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 41.1 องศาเซลเซียสนั้นคือเด็กที่จะแสดงถึงการเสี่ยงสูงต่อการมีความเจ็บป่วยที่รุนแรง จากการสอบถามผู้ปกครองถึงวิธีมีการดูแลเด็กมีไข้  ยังมีผู้ปกครองบางคนมีความเชื่อว่าไม่ให้เด็กทานยาลดไข้ ก่อนมาโรงพยาบาล  ซึ่งส่งผลให้ให้เกิดความเสี่ยง การเกิดไข้ชักได้

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาวิธีการดูแลเบื้องต้น ของผู้ดูแลเด็ก ที่มีไข้ ก่อนมาโรงพยาบาล 

วิธีการศึกษา:      เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา กลุ่มศึกษาเป็นผู้ปกครองที่ดูแลเด็กที่มีไข้ อายุแรกเกิด -15 ปี ที่มารักษาที่ห้องตรวจเด็กโรงพยาบาลแพร่  ครั้งแรก ระหว่างเดือน เมษายน- ตุลาคม 2557 โดยวิธีสุ่มแบบกำหนดลำดับ และเด็กที่มารักษาซ้ำใน 24-48 ชั่วโมง ทุกราย จำนวน 103 ราย   ตัวแปรที่ศึกษา ข้อมูลทั่วไปของเด็กและผู้ปกครอง ข้อมูลการเจ็บป่วย และวิธีการดูแลเด็กมีไข้ของผู้ปกครอง  ได้แก่ การดูแลทั่วไป   การเช็ดตัวลดไข้      การให้ยาลดไข้  วิเคราะห์ข้อมูลด้วย จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบกลุ่มผู้ดูแล ด้วยสถิติ  Fisher Exact  probability

ผลการศึกษา : การดูแลเด็กเวลามีไข้   การดูแลทั่วไป ผู้ปกครองใช้พัดลมจ่อตัวเด็กขณะมีไข้ ร้อยละ  12.3 การเช็ดตัวลดไข้  ผู้ปกครองใช้น้ำเย็นเช็ดตัวลดไข้ ร้อยละ  13.6   การเช็ดตัวลดไข้ไม่ได้ถูแรงๆ ร้อยละ  86.4   ไม่ได้เช็ดแขน พักไว้ที่ข้อพับ ร้อยละ  51.5   ไม่ได้เช็ดขาเข้าหาหัวใจ พักไว้ที่ข้อพับใต้เข่าร้อยละ  57.3  ไม่ได้ เช็ดลำตัว ด้านหลังจากต้นคอเข้าหาหัวใจร้อยละ  58.2  การใช้ยาลดไข้ ผู้ดูแลให้ยาพาราเซตามอล ติดต่อกัน มากกว่า 3 วัน   ร้อยละ  43.7  เวลาไม่มีไข้ จะให้ยาลดไข้ซ้ำ ทุก 4-6 ชั่วโมง  ร้อยละ  33.0  เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้ปกครอง การเช็ดตัวลดไข้ ตำแหน่งซอกคอ ขาหนีบ รักแร้ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p=0.128) กลุ่มผู้ปกครองที่เป็นพ่อ ไม่ได้เช็ดตัวลดไข้ ตำแหน่งซอกคอ ขาหนีบ รักแร้ ร้อยละ 30.0  การให้ยาพาราเซตามอล เวลามีไข้ทุก 4-6 ชั่วโมง แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p=0.131) กลุ่มผู้ปกครองที่เป็นพ่อ  ไม่ได้ให้ยาพาราเซตามอล เวลามีไข้ทุก 4-6 ชั่วโมง ร้อยละ 20.0   การเช็ดตัวลดไข้ร่วมกับให้ยาลดไข้ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p=0.039) กลุ่มผู้ปกครองที่เป็นพ่อ    ไม่ได้เช็ดตัวลดไข้ร่วมกับให้ยาลดไข้ ร้อยละ 40.0

ข้อยุติและการนำไปใช้:  ควรให้ความรู้แก่ผู้ปกครองโดยเฉพาะกลุ่มผู้ปกครองที่เป็นพ่อ ในเรื่องวิธีการลดไข้ในผู้ป่วยเด็กด้วยการเช็ดตัว (antipyretic bath )         การเช็ดตัวลดไข้ ร่วมกับการให้ยาลดไข้ และการให้ยา Paracetamal เวลามีไข้ ทุก 4-6 ชั่วโมง  เพื่อป้องกันการชักจากการมีไข้ และให้เด็กสุขสบายขึ้น

คำสำคัญ: ไข้ในเด็ก, ผู้ปกครอง

 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- งานวิจัยและวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแพร่
ชั้น 7 ตึกผู้ป่วยนอก8ชั้น
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  8714, 8715
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3