บทความเรื่อง : งานวิจัยเรื่อง:เหตุผลของการมาฝากครรภ์ช้า โรงพยาบาลแพร่(ปี2557)   บันทึกเมื่อ 19/06/2017 (จำนวนผู้เข้าชม 650 ครั้ง)

 

เหตุผลของการมาฝากครรภ์ช้า โรงพยาบาลแพร่

ศศิธร  อินทุดม  พย.ม., มะลิ  คมแหลม  พย.บ., จารุณี  เสนาธรรม  พย.บ.

งานฝากครรภ์ โรงพยาบาลแพร่

 

บทคัดย่อ

ความสำคัญ:การฝากครรภ์เป็นจุดเริ่มต้น  ของการพัฒนาคุณภาพประชากร เริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เพื่อการตั้งครรภ์และการคลอดเป็นไปด้วยความราบรื่น  มารดาและทารกปลอดภัย ปราศจากภาวะแทรกซ้อน และมีสุขภาพแข็งแรง  การตั้งครรภ์ ร้อยละ 50-80 จะไม่มีความเสี่ยงสูง จึงแนะนำให้มาฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์  12 สัปดาห์ 

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาเหตุผลของการมาฝากครรภ์ช้า  โรงพยาบาลแพร่ และเปรียบเทียบการรับทราบนโยบายการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์กับการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์

รูปแบบ สถานที่ ผู้ป่วย: การศึกษาเชิงพรรณนา ศึกษาที่ห้องฝากครรภ์ โรงพยาบาลแพร่ ในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก โรงพยาบาลแพร่ ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงสิงหาคม 2557

วิธีการวัดผล: รวบรวมข้อมูลทั่วไป  เหตุผลของการมาฝากครรภ์ การรับทราบนโยบายการฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และ exact probability test

ผล: หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก จำนวน 200 ราย ส่วนใหญ่เชื้อชาติไทย อายุเฉลี่ย 28 ปี ฝากครรภ์ครั้งแรกที่รพ.แพร่ ร้อยละ 78 เหตุผลของการมาฝากครรภ์ คือต้องการความปลอดภัย ร้อยละ 29.5 เหตุผลของการมาฝากครรภ์ช้า คือ ติดภารกิจ ร้อยละ 35.4  หญิงตั้งครรภ์ที่รับทราบนโยบายฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ มาฝากครรภ์เร็ว ร้อยละ 53.6  หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ช้า ไม่ทราบนโยบาย ร้อยละ 54.6

ผลการศึกษา:

เหตุผล

จำนวน

ร้อยละ

การมาฝากครรภ์

 

 

  สงสัยว่าตั้งครรภ์

41

20.5

  แพทย์แนะนำให้มา

38

19.0

  ต้องการความปลอดภัย

59

29.5

  ทราบจากครรภ์ก่อน

       23

11.5

  ต้องการคำแนะนำในการตั้งครรภ์

27

18.5

  อื่นๆ

2

1.0

การมาฝากครรภ์ช้า

 

 

  ติดภารกิจ งาน/เรียน

35

35.4

  ไม่รู้ว่าตั้งครรภ์

29

29.4

  ขอแน่ใจว่าตั้งครรภ์

32

32.2

  ตั้งครรภ์ไม่เปิดเผย

3

3.0

 

ข้อยุติ: หญิงตั้งครรภ์ที่รับทราบนโยบายการฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์มีแนวโน้มที่จะมาฝากครรภ์เร็วและต้องการความปลอดภัยในการฝากครรภ์ ส่วนหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ช้าเนื่องจากติดภารกิจ งาน/เรียน

คำสำคัญ: การฝากครรภ์  เหตุผลการมาฝากครรภ์

 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- งานวิจัยและวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแพร่
ชั้น 7 ตึกผู้ป่วยนอก8ชั้น
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  8714, 8715
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3