บทความเรื่อง : งานวิจัยเรื่อง:การเพิ่มองศาการเหยียดงอข้อเข่าหลังการผ่าตัดข้อเข่าเทียมของผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลตามโปรแกรมการบริหารเข่า โรงพยาบาลแพร่(ปึ2557)   บันทึกเมื่อ 19/06/2017 (จำนวนผู้เข้าชม 628 ครั้ง)

 การเพิ่มองศาการเหยียดงอข้อเข่าหลังการผ่าตัดข้อเข่าเทียมของผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลตามโปรแกรมการบริหารเข่า โรงพยาบาลแพร่                                                                           

มัลวีร์  สมบุตร  พย.บ. , อรทัย  วงค์ขันธ์  พย.บ., พิมวรา   หนองแส  พย.บ.  

หอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ  โรงพยาบาลแพร่  

                                                                                                

บทคัดย่อ                                                                                                                      

ความเป็นมา : โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นปัญหาเรื้อรัง การรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเป็นอีกทางเลือกที่ทำให้ผู้ป่วยกลับไปดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด ควรได้รับการฝึกทักษะบริหารกล้ามเนื้อขา และการบริหารข้อเข่าเพิ่มประสิทธิผลในการรักษา ลดระดับความเจ็บปวด เพิ่มระดับความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อเข่าหลังผ่าตัดได้ดี                                         

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาองศาการเหยียด งอข้อเข่าหลังการผ่าตัดข้อเข่าเทียมของผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลตามโปรแกรมบริหารเข่า                                                                                                 

รูปแบบการรักษา :  Intervention แบบ Interrupted time design                                          

สถานที่ : หอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลแพร่                                                                               วิธีการศึกษา : ศึกษาผู้ป่วยหลังการผ่าตัดข้อเข่าเทียมที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลแพร่ตั้งแต่  1 เมษายน 2557 ถึง 30 กันยายน 2557  โดยมีการแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม กลุ่มที่ใช้โปรแกรมจะได้รับการบริหารเข่า 6 ท่า ร่วมกับการใช้เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่อง แล้ววัดองศาการเหยียดงอข้อเข่า การสังเกตอาการบวม ลักษณะแผล การประเมิน PS                                           

ผลการศึกษา : ผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมมีการเหยียดได้มากขึ้น 6.1 งอได้มากขึ้น 30.1 ผู้ป่วยที่ได้รับโปรแกรมมีการเหยียดได้มากขึ้น 9.7 งอได้มากขึ้น 34.2 องศามีแนวโน้มอาการปวดลดลงมากกว่าและ    

อาการบวมลดลงมากกว่า

                                                                                                                                          

ลักษณะ

ไม่ใช้โปรแกรม

ใช้โปรแกรม

 

mean

SD

mean

SD

P-value

การเหยียดได้มากขึ้น (องศา)

6.1

5.3

9.7

9.2

0.205

การงอได้มากขึ้น (องศา)

30.1

21.1

34.2

16.6

0.562

อาการปวดลดลง (ระดับ0-10)

2.2

1.5

2.7

2.1

0.490

อาการบวมลดลง (n ,%)

2

14.3

4

25.0

0.657

ข้อยุติการนำไปใช้: ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดข้อเข่าเทียมควรได้รับโปรแกรมการบริหารเข่าทุกรายเนื่องจากการศึกษานี้พบว่ามีแนวโน้มการเหยียด งอข้อเข่าเพิ่มขึ้น  ลดอาการปวดและบวมได้มากขึ้น

คำสำคัญ: TKA ,โปรแกรมการบริหารเข่า,การเคลื่อนไหวข้อเข่า,อาการปวด,อาการบวม  

 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- งานวิจัยและวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแพร่
ชั้น 7 ตึกผู้ป่วยนอก8ชั้น
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  8714, 8715
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3