บทความเรื่อง : งานวิจัยเรื่อง:การลดบวมในผู้ป่วยหลังผ่าตัดดามเหล็กกระดูกต้นขาภายในที่ทำ ankle pumping เปรียบเทียบระหว่างการวางขาสูง 18 และ 9 เซนติเมตร(ปึ2557)   บันทึกเมื่อ 19/06/2017 (จำนวนผู้เข้าชม 2109 ครั้ง)

 การลดบวมในผู้ป่วยหลังผ่าตัดดามเหล็กกระดูกต้นขาภายในที่ทำ ankle pumping เปรียบเทียบระหว่างการวางขาสูง 18 และ 9 เซนติเมตร

นภาภรณ์จินดาพงค์พย.บ., สุทินา วงศ์ฉายา พย.บ.,เสาวณี เต็มเขียว พย.บ.

หอผู้ป่วยศัลกรรมกระดูกชาย โรงพยาบาลแพร่

 บทคัดย่อ

ความสำคัญ: หลังผ่าตัดดามเหล็กกระดูกต้นขาภายใน ผู้ป่วยจะได้รับการพยาบาลโดยวางขาสูงเพื่อลดอาการบวม ปวด และเพื่อให้เลือดจากแผลระบายออกได้สะดวก ระดับความสูงที่ปฏิบัติ มีทั้ง 9 และ 18 เซนติเมตรแต่ยังไม่มีการเปรียบเทียบผล

วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบผลของการลดบวมในผู้ป่วยผ่าตัดดามเหล็กกระดูกต้นขาภายในระหว่างการยกขา 9 ซม.กับ 18 ซม.ร่วมกับการทำ Ankle pumping

รูปแบบ สถานที่และผู้ป่วย: การวิจัยเชิงทดลอง (Randomization) ในผู้ป่วยกระดูกต้นขาหัก (Close Femural Fracture) ที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย โรงพยาบาลแพร่ ระหว่างเดือนเมษายน 2557- พฤศจิกายน 2557

วิธีการวัดผล: รวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางคลินิกประเมินอาการบวมโดยวัดเส้นรอบวงขาในจุดที่กำหนดเวลาเดียวกันทั้ง 2 กลุ่มหลังบริหาร Ankle pumping วันละ 2 ครั้งระยะหลังผ่าตัดวันที่1ถึงวันที่4 ประเมินอาการปวดโดยใช้แบบประเมิน Pain scale วันละ 2 ครั้งหลังการบริหาร ระยะหลังผ่าตัดวันที่1ถึงวันที่3และบันทึกจำนวน Blood contentหลังการบริหารระยะหลังผ่าตัดวันที่ 1 ถึงวันที่ 3

ผล:ผู้ป่วยผ่าตัดดามเหล็กกระดูกต้นขาภายใน (ORIF with Plate+screw) จำนวน 13 ราย เป็นผู้ป่วยวางขาสูง 9 เซนติเมตร 6 รายและ 18 เซนติเมตร 7 ราย สภาพผู้ป่วย (Physical status) ประวัติการสูบบุหรี่ ดื่มสุราทั้งสองกลุ่มใกล้เคียงกัน เกิดจากอุบัติเหตุจราจรร้อยละ 83 อาการบวมลดลงไม่แตกต่างกัน Painในกลุ่มวางขาสูง 18 เซนติเมตร มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนผลรวมของ Blood content ทั้งสามวันในกลุ่มที่วางขาสูง 18 เซนติเมตรมีจำนวนมากว่ากลุ่มวางขาสูง 9 เซนติเมตร

 

ลักษณะ

9 cm

18 cm

 

 

Mean (±SD)

Mean (±SD)

P-value

เส้นรอบวงขา(cm)

 

 

 

หลังการผ่าตัด

51.8 (±3.0)

51.0 (±7.2)

0.485

หลังบริหารวันที่ 1

52.3 (±2.2)

52.2 (±6.8)

 

หลังบริหารวันที่ 2

51.7 (±2.7)

51.7 (±6.4)

 

หลังบริหารวันที่ 3

51.2 (±2.6)

51.3 (±6.3)

 

หลังบริหารวันที่ 4

50.5 (±2.4)

49.5 (±5.1)

 

Pain

 

 

 

วันที่ 1

5.5 (±1.3)

4.7 (±1.4)

0.031

วันที่ 2

3.2 (±0.8)

2.7 (±0.5)

 

วันที่ 3

2.0 (±1.1)

1.0 (±1.3)

 

Blood content (cc)

 

 

 

วันที่ 1

95 (±50.5)

140 (±65.6)

0.123

วันที่ 2

12.5 (±11.7)

9.3 (±11.7)

 

วันที่ 3

0.83 (±2.0)

14.3 (±27.0)

 

วันที่ 1+2+3

108 (±55.0)

164.3 (±82.0)

 

 

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ: การวางขาสูง 18 เซนติเมตรร่วมกับการทำ Ankle pumping การลดบวมของเส้นรอบวงขาไม่แตกต่างกับการวางขาสูง 9 เซนติเมตรแต่อาการปวดลดลงมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value=0.031) การระบายเลือดมีแนวโน้มว่าดีกว่าเล็กน้อยจึงควรพิจารณาใช้การวางขาสูง 18 เซนติเมตรเป็นทางเลือกแรก

คำสำคัญ: กระดูกต้นขาหักการผ่าตัดดามเหล็กกระดูกต้นขาภายในเส้นรอบวงขา อาการปวดการระบายเลือด

 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- งานวิจัยและวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแพร่
ชั้น 7 ตึกผู้ป่วยนอก8ชั้น
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  8714, 8715
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3