บทความเรื่อง : งานวิจัยเรื่องประสิทธิผลของการใช้บทบาทพยาบาลในการเตรียมผู้ดูแลเพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(ปึ2557)   บันทึกเมื่อ 19/06/2017 (จำนวนผู้เข้าชม 526 ครั้ง)

 ประสิทธิผลของการใช้บทบาทพยาบาลในการเตรียมผู้ดูแลเพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลแพร่

เตือนใจ อินทรสมใจ, กัลยา ปวงจันทร์, เทวัญ ยอดยิ่ง, พูนศิริ  เหล่ากาวี, สาริณีย์  ดวงตาดำ,รุ้งวลัย แพรศิลป์,     ภัทธริยา ข้ามสาม,อาภาภรณ์ นออินทร์

กลุ่มงานอายุรกรรม  โรงพยาบาลแพร่

บทคัดย่อ

ความสำคัญ: โรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่มีอาการผิดปกติทางระบบประสาทเฉียบพลัน โดยมีสาเหตุจากการแตก หรือการตีบตันของเส้นเลือดภายในสมองส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิต หรือมีความพิการหลงเหลืออยู่ ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองให้ได้มากที่สุดซึ่งจากงานวิจัยที่เคยศึกษาพบว่าการเตรียมความพร้อมของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสามารถช่วยให้ผู้ป่วยปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ดีขึ้น แต่งานวิจัยเหล่านั้นยังไม่คลอบคลุมบทบาทของพยาบาล รวมทั้งยังไม่มีข้อมูลของการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วย

วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (Activities of Daily  Living : ADL) และการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับการเตรียมผู้ดูแล กับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการดูแลตามปกติ

รูปแบบศึกษา สถานที่และผู้ป่วย: ศึกษาแบบ Interrupted time design ที่ห้องผู้ป่วยหนักอายุรกรรม หอผู้ป่วยสามัญอายุรกรรม และหอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมรักษ์ โรงพยาบาลแพร่ ระหว่างเดือน มีนาคม-กันยายน 2557 แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ จำนวน 20 คู่ และกลุ่มที่ได้รับการเตรียมผู้ดูแล จำนวน 20 คู่ รวม 40 คู่

วิธีการวัดผล: เปรียบเทียบคะแนนการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ขณะแรกรับและขณะผู้ป่วยมาตรวจตามนัดหลังจำหน่าย 2 เดือน ในกลุ่มควบคุมเก็บข้อมูลในเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน2557 ในกลุ่มทดลองเก็บข้อมูลในเดือน กรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม2557 โดยใช้สถิติ t-test และ exact probability test

ผล:

ลักษณะทางคลินิก                                      กลุ่มทดลอง (n=20)  กลุ่มควบคุม (n=20)

                                                     Mean     SD           mean     SD                  p-value

คะแนนปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (ADL) ขณะแรกรับ       31.7      3.0           43.7       4.4                0.045

คะแนนปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (ADL) ขณะ               77.2      3.9           56.2       4.9                0.022

มาตรวจตามนัดหลังจำหน่าย 2 เดือน

คะแนนปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (ADL) ที่เพิ่มขึ้น         45.5      3.1           12.5       3.8                 0.001

การกลับเข้ามารักษาซ้ำด้วยภาวะแทรกซ้อน๖๖(n,%)  1         5                4         20                  0.171

 

ข้อยุติ: บทบาทของพยาบาลในการเตรียมผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ช่วยให้ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองดีขึ้นและมีแนวโน้มว่าช่วยลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำได้ จึงควรนำไปใช้ในหอผู้ป่วยที่มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้ารับการรักษา เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้การดูแล อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการของโรงพยาบาลต่อไป

คำสำคัญ:บทบาทพยาบาล, การเตรียมผู้ดูแล, การกลับมารักษาซ้ำ, ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน, ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- งานวิจัยและวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแพร่
ชั้น 7 ตึกผู้ป่วยนอก8ชั้น
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  8714, 8715
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3