บทความเรื่อง : งานวิจัยเรื่องประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกตามหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับการป้องกันแผลกดทับในผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหัก หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง(ปึ2557)   บันทึกเมื่อ 19/06/2017 (จำนวนผู้เข้าชม 1152 ครั้ง)

 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกตามหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับการป้องกันแผลกดทับในผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหัก หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง โรงพยาบาลแพร่

ประทุมทิพย์ ดอกแก้ว, ธนาวรรณ แสนปัญญา, สิริยาพร จักรทอง

บทคัดย่อ

ความสำคัญ: แผลกดทับเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยในผู้สูงอายุ ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานและระยะเวลานอนโรงพยาบาลนานขึ้น สูญเสียค่าใช้จ่ายสูง หากไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจนเสียชีวิตได้

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาอุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับ ความพึงพอใจของผู้ป่วย ญาติผู้ดูแล และพยาบาลต่อประสิทธิผลการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันแผลกดทับในผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหัก

รูปแบบการศึกษา: Interrupted time design

สถานที่: หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง โรงพยาบาลแพร่

วิธีการศึกษา: ศึกษาผู้ป่วยสูงอายุกระดูกสะโพกหักที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง โรงพยาบาลแพร่ ระหว่างเดือน มกราคม 2557 ถึงเดือน กันยายน2557 กลุ่มที่ไม่ใช้แนวปฏิบัติเก็บข้อมูลระหว่างเดือน มกราคม 2557 ถึงเดือน พฤษภาคม2557 ได้รับการดูแลตามปกติ กลุ่มที่ใช้แนวปฏิบัติเก็บข้อมูลระหว่างเดือน มิถุนายน 2557ถึงเดือน กันยายน 2557 ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติ 6 หมวด ได้แก่ 1) การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ 2) การดูแลสภาพผิวหนัง 3) การจัดท่า 4) การใช้อุปกรณ์ช่วยลดแรงกด 5) ภาวะโภชนาการ และ 6) การจัดโปรแกรมให้ความรู้แก่ทีมผู้ดูแลแลและญาติผู้ดูแล

ผลการศึกษา: ผู้ป่วยที่ศึกษาทั้งหมด 89 ราย ใช้แนวปฏิบัติ 42 ราย ไม่ใช้แนวปฏิบัติ 47ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีภาวะ Fx intertrochanteric ร้อยละ 57.1-70.2 ได้รับการผ่าตัด DHS ร้อยละ 35.7- 46.8 ญาติผู้ป่วยทั้งหมด 89 ราย ใช้แนวปฏิบัติ 42 ไม่ใช้แนวปฏิบัติ 47 ราย มีความสัมพันธ์เป็นบุตรของผู้ป่วยร้อยละ 40.4-57.2 ผู้ป่วยกลุ่มใช้แนวปฏิบัติเกิดแผลกดทับร้อยละ 2.4 (1/42) กลุ่มไม่ใช้แนวปฏิบัติเกิดแผลกดทับร้อยละ 8.5 (4/47) เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มที่ไม่ใช้แนวปฏิบัติ พบว่า ผู้ป่วยกลุ่มใช้แนวปฏิบัติมีความพึงพอใจระดับมาก มากกว่ากลุ่มไม่ใช้แนวปฏิบัติ (ร้อยละ 97.6, 66.0 p<0.001) ญาติผู้ป่วยกลุ่มใช้แนวปฏิบัติมีความพึงพอใจระดับมาก มากกว่ากลุ่มไม่ใช้แนวปฏิบัติ (ร้อยละ 88.1, 23.4 p<0.001) ความคิดเห็นของพยาบาลผู้ปฏิบัติต่อประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติทางคลินิกระดับมากในเรื่องความง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ แนวปฏิบัติมีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้ มีประโยชน์ต่อหน่วยงาน มีความพึงพอใจในแนวปฏิบัติทางคลินิกร้อยละ 57.1 แนวปฏิบัติมีความชัดเจนร้อยละ 71.4 พยาบาลทุกรายมีความพึงพอใจในในระดับมากเรื่องความสะดวกต่อการนำไปปฏิบัติ และอุบัติการณ์เกิดแผลกดทับต่อพันวันนอน กลุ่มใช้แนวปฏิบัติเกิดน้อยกว่า

ผลลัพธ์การเกิดแผลกดทับกลุ่มใช้แนวปฏิบัติ (IRR: incidence rate ratio)

 

 

ใช้แนวปฏิบัติ

(n=42)

ไม่ใช้แนวปฏิบัติ

(n=47)

ผลการเปรียบเทียบ(95%CI)

p-value

n

%

n

%

เกิดแผลกดทับ

1

2.4

4

8.5

0.29 (0.03-2.58)

0.266

จำนวนวันเสี่ยง

306

 

353

 

 

 

อุบัติการณ์ต่อพันวันเสี่ยง

3.3

 

11.3

 

 

 

ข้อเสนอแนะ: การใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกตามหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับการป้องกันแผลกดทับในผู้สูงอายุกระดูกสะโพก ทำให้อุบัติการณ์เกิดแผลกดทับมีแนวโน้มลดลง จึงควรพิจารณานำแนวปฏิบัติทางคลินิกมาใช้

 

คำสำคัญ: แผลกดทับ แนวปฏิบัติ ผู้ป่วยสูงอายุ กระดูกสะโพกหัก

 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- งานวิจัยและวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแพร่
ชั้น 7 ตึกผู้ป่วยนอก8ชั้น
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  8714, 8715
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3