บุคลากร

ชื่อ : นางศิรินารถ เตียวศิริ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
ฝ่ายงาน : รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ : 054-533500 ต่อ 8717
อีเมลล์ :


ชื่อ : นายจตุรภัทร จิตผ่อง
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
ฝ่ายงาน : หัวหน้าสายงานจัดซื้อยา/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ : 054-533500 ต่อ 8777
อีเมลล์ : protejitpong@hotmail.com


ชื่อ : นางชนันพร ทุ่งสี่
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
ฝ่ายงาน : หัวหน้าสายงานก่อสร้าง/งานจ้าง
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางสาวศุภวรรณ ภู่ทอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
ฝ่ายงาน : หัวหน้าสายงานจัดซื้อครุภัณฑ์
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ : 054-533500 ต่อ 8716
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางบัวลอย อินติ๊บ
ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ ส.2
ฝ่ายงาน : หัวหน้าสายงานบริหารคลัง
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางมณฑาทิพย์ นุคำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
ฝ่ายงาน : งานจัดซื้่อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางสาวภิญญาพัชญ์ บำบัด
ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป บ.1
ฝ่ายงาน : งานจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางสาวเมธินี ขันตี
ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ
ฝ่ายงาน : งานจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางสาวอภิณัฐชญา ดาวดึงษ์
ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ
ฝ่ายงาน : งานจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางจิตตมาส ทิดเคลือบ
ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ
ฝ่ายงาน : งานจัดซื้อวัสดุทั่วไป/โครงการ
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นายวิทยา ชมเชย
ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ
ฝ่ายงาน : งานจัดซื้อครุภัณฑ์
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางสาวปัทมวรรณ พันธ์เลิศ
ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ
ฝ่ายงาน : งานจัดซื้อครุภัณฑ์
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางธนพร ข้ามสี่
ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ
ฝ่ายงาน : งานจ้าง
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นายสิทธินนท์ สุขขี
ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ
ฝ่ายงาน : งานก่อสร้าง
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นายทรงศักดิ์ ใจเคลื่อน
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีด ส.3
ฝ่ายงาน : งานคลังวัสดุ/เวชภัณฑ์
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นายชาวิน พรมมินทร์
ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ
ฝ่ายงาน : งานคลังวัสดุ/เวชภัณฑ์
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางสาวณพิชญา กันเกา
ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ
ฝ่ายงาน : งานคลังวัสดุ/เวชภัณฑ์
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและผลงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลแพร่
ชั้น 7 ตึกผู้ป่วยนอก 8 ชั้น
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  8716-8718, 8727, 8777-8779
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3