[23/08/2561] รายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อโรงพยาบาลแพร่โปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2561
[27/06/2561] รายงานผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะการหกล้มและโรคข้อเข่าเสื่อมผู้สูงอายุ
[27/06/2561] รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไตรมาส 1 - 3 ประจำปีงบฯ 2561
[18/06/2561] มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
[31/05/2561] มาตรการป้องกันการรับสินบนของส่วนราชการจังหวัดแพร่
[25/05/2561] นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการของจังหวัดแพร่
[30/03/2561] คู่มือดำเนินการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันภาวะหกล้มและโรคข้อเข่าเสื่อมผู้สูงอายุ อำเภอเมืองแพร่ โรงพยาบาลแพร่ ปี 2561
[13/03/2561] แผนป้องกันและปรามปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการฯ 2561 โรงพยาบาลแพร่
[12/03/2561] รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2560
[12/03/2561] รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลแพร่ พ.ศ.2560
[12/03/2561] คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลแพร่ พ.ศ.2561
[13/02/2561] ขอเชิญชวนชาวสาธารณสุข สั่งเสื้อคอโปโลสีขาว ตราสัญลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข ราคาตัวละ 250 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาพระ และหล่อพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปี โรงพยาบาลแพร่ (** เฉพาะบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในจังหวัดแพร่ เท่านั้น **)
[22/01/2561] สรุปผลการดำเนินงานการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอความคิดเห็น ประจำปีงบประมาณ 2560
[30/10/2560] ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
[27/12/2560] แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
[18/12/2560] พิธีประกาศเจตจำนง ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต Zero Terolance"
[16/11/2560] ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
[17/10/2560] ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
[27/09/2560] อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลแพร่ พ.ศ.2560
[05/07/2560] พระราชกำหนดการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560
[19/04/2560] แผนป้องแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3
[21/03/2560] ขั้นตอนการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยและการทำวิจัย โรงพยาบาลแพร่
[20/03/2560] คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) โรงพยาบาลแพร่
[31/01/2560] ฟรี ผู้ประกันตน(ประกันสังคม)ตรวจสุขภาพและป้องกันโรค เริ่ม 1 มกราคม 2560
[16/12/2559] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง การให้และรับของรางวัลแก่หรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2560
[25/05/2561] มาตรการป้องกันการรับสินบนของส่วนราชการจังหวัดแพร่
[27/12/2559] ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอบริการด้วยใจ” วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
[23/12/2559] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2559