คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแพร่

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแพร่ ตำแหน่ง
1นางสุวรรณาตีระวณิชย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่
2นายธงชัยมีลือการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
3น.ส.อุไรพรพงศ์พัฒนาวุฒิรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
4นางบุษบาพริบไหวรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
5นายสมพงษ์ตันติธนวัฒน์รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และหนก.อายุรกรรม
6นายวิชินโชติปฏิเวชกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ
7นายสุวัฒณ์กิตติบวรกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
8นายประการณ์องอาจบุญผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
9นายยอดปิติตั้งตรงจิตรผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ
10นายสมศักดิ์วันทนียวงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสารสนเทศ และหนก.กุมารเวชกรรม
11น.ส.ศรัณยาสุคันธไชยวงศ์ประธานองค์กรแพทย์
12น.ส.ธันยาภรณ์ชื่นบานหัวหน้าศูนย์ความเสี่ยง
13นายธวัชชัยแสนศรีหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
14นายวิเชียรรัตน์จำนงวิทย์หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม
15นายลักษณ์ชุติธรรมานันท์หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
16น.ส.แสงระวีวงศ์พุฒิหัวหน้ากลุ่มงานนิติเวช และหนก.พยาธิวิทยากายวิภาค
17นายทวีศักดิ์จงวิริยานุรักษ์หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา
18นางฐิติมาธรรมรงศ์กุลหัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
19น.ส.ศิวพรจันทร์ประสิทธิ์หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
20นายสมิทธ์ทองประเสริฐหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช
21น.ส.เพชรรัตน์ทรวงแก้วหัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
22นายวัชระไชยแก้วหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
23นายอลงกรณ์ไชยกลางหัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก
24นางจุฑารัตน์ไกรขจรกิตติหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
25น.ส.ปิยฉัตรดีสุวรรณหัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
26นายวีรพงษ์ปรางค์เจริญหัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก
27นางรสสุคนธ์ศุภวโรดมหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
28นางสิริวัฒนาเกตุวีระพงศ์หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก
29นางอรุณีเกี้ยวฝั้นหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
30นายชาตรีแมตสี่หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา
31นางสุมิตราสุทธิไสยหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
32นางชวนพิศเพชรโกหัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
33นางเกษรพงษ์ไสวหัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
34น.ส.น้ำทิพย์จองศิริหัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
35น.ส.พิมพ์เดือนญาณวรพงศ์หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
36นายผดุงวิทย์ยศทวีหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
37นางสรัลรัตน์หล้าคำมีหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด
38นางพรธิดาชื่นบานหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด
39น.ส.สุทิวาสุริยนต์หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี
40นางเตือนใจอินทรสมใจหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม
41นางทิพาพรรณคำห้างหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช
42น.ส.สมทรงเค้าฝายหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
43นางประทุมทิพย์ดอกแก้วหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
44นางอาภรณ์พื้นดีหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก
45น.ส.ปริญญาประสานจิตรหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
46น.ส.สุจิตราอินทุดมหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ
47นายสาธินศรีนวลหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
48นายนิกรตุ้ยดงหัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
49นางประภาพันธ์เวียงศรีหัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
50นางกนกกาญจน์นามปรีดาหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
51น.ส.ปิยธิดาพิชัยหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
52นายเอกชัยจงเกิดสิริทรัพย์หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
53นายชุติพันธุ์นามปรีดารักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
54นางศิรินารถเตียวศิริรักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
55นายบัญชากรรณิการักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560

หน่วยงานภายในโรงพยาบาลแพร่

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558-2561 พัฒนาโดย งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096 , e-mail : [email protected]