รายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่


นายแพทย์ สีห์พจน์ สวนศิลป์พงศ์
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2498 - พ.ศ.2519

นายแพทย์ โสรัจ แสนศิริพันธ์
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2519 - พ.ศ.2530

นายแพทย์ สุภา รักชาต
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2530 - พ.ศ.2535

นายแพทย์ ยงยุทธ สงวนวรรณ
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2535 - พ.ศ.2539

นายแพทย์ ณฐภณ สุธีรภัทรานนท์
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2539 - พ.ศ.2542

นายแพทย์ ศักดิ์ชัย อัตถวิบูลย์
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2542 - พ.ศ.2543

นายแพทย์ วิเชียร ลัทธิวงศกร
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2543 - พ.ศ.2544

นายแพทย์ สานิตย์ ชากฤษณ์
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2544 - พ.ศ.2551

นายแพทย์ สมคิด เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2551 - พ.ศ.2555

นายแพทย์ วันชัย ล้อกาญจนรัตน์
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2555 - 2559

แพทย์หญิง สุวรรณา ตีระวณิชย์
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน

หน่วยงานภายในโรงพยาบาลแพร่

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558-2561 พัฒนาโดย งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096 , e-mail : [email protected]