วิสัยทัศน์และกลยุทธ์โรงพยาบาลแพร่

 อัตลักษณ์

“ เอื้ออาทร บริการดี มีวินัย ”

 วิสัยทัศน์

“ โรงพยาบาลแพร่บริการเป็นเลิศ สิ่งแวดล้อมดี บุคลากรมีความสุข ประชาชนไว้วางใจ ”
“ A trustworthy hospital with high quality health care services
in happy and friendly environment ”

 Goal

“ ประชาชนชาวแพร่มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ”

 คำนิยาม
 • บริการเป็นเลิศ : โรงพยาบาลชั้นนำด้านบริการสุขภาพ บริการรักษาผู้ป่วยทุกโรคครบวงจร ประเมินผ่าน HA, มาตรฐานทุกวิชาชีพหน่วยงานสนับสนุนได้มาตรฐานทุกสาขา บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ เฉพาะทาง เทคโนโลยีทันสมัย นวัตกรรม ธรรมาภิบาล
 • สิ่งแวดล้อมดี : Green & Clean Hospital
 • บุคลากรมีความสุข : Happy Work Life (กาย จิต สังคมดี)
 • ประชาชนไว้วางใจ : ประชาชน อุ่นใจ เชื่อมั่นในการบริการ มีความภักดีต่อโรงพยาบาลแพร่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เท่าเทียม
 พันธกิจ
 1. ให้บริการสุขภาพทั้ง 4 มิติ แบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง
 2. พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพให้เข้มแข็ง
 3. ร่วมผลิตแพทย์ และบุคลากรด้านสาธารณสุข
 4. เสริมสร้างนวตกรรมและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่อง
 ค่านิยมสำคัญ (Core Values)
 1. ร่วมกันทำงาน (Team Work)
 2. บริการด้วยใจ (Service Mind)
 3. ใฝ่เรียนรู้ (Life Long Learning)
 4. มุ่งสู่เป้าหมาย (Goal Achievement)
 แผนยุทธศาสตร์ ปี 2561-2564
 1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ยกระดับบริการทางการแพทย์ (High Quality Health Care Service)
 2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  เสริมสร้างความเข้มแข็งบริการทางการแพทย์ (Health Care Network)
 3.  ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริการ (Enhancing the Working Atmosphere)
 4.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  พัฒนาระบบบริการบริหารจัดการ (Efficient management system)
 5.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HR4Health)
 จุดเน้นปี 2561-2564
 1. ปี 2561 :: บุคลากร
 2. ปี 2562 :: สิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัย/เทคโนโลยี
 3. ปี 2563 :: คุณภาพบริการ
 4. ปี 2564 :: การพัฒนาเครือข่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2560

หน่วยงานภายในโรงพยาบาลแพร่

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558-2561 พัฒนาโดย งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096 , e-mail : [email protected]