คลินิกเปิดให้บริการ

คลินิก
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
เช้า
บ่าย
เช้า
บ่าย
เช้า
บ่าย
เช้า
บ่าย
เช้า
บ่าย
คลินิกอายุรกรรม
รุ้งระวี/
วีระพงษ์
เอกชัย/
มงคล
สมพงษ์/
ศรัณยา
วุฒิกร
ณัฐกานท์
คลินิกโรคไต
วุฒิกร
คลินิกโรคไตเรื้อรัง
วุฒิกร
คลินิกโรคหัวใจ
มงคล
มงคล
คลินิกโรคเลือด
วีระพงษ์
วีระพงษ์
คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD,Chest)
เอกชัย
คลินิกจันทร์บ่าย
นัฐกานท์
คลิกนิกเบาหวาน
ศรัณยา/
รุ้งระวี
คัดกรองกลุ่มเสี่ยงฯ
คลินิกรุ่งอรุณอายุรกรรม
(เวลา 07.30-08.30 น.)
รุ้งระวี/
นัฐกานท์
รุ้งระวี
รุ้งระวี /
นัฐกานท์
รุ้งระวี/
นัฐกานท์
รุ้งระวี
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วิชิน
ฉัตรชัย
กวิสรา
วิเชียรรัตน์
คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
ธัญปพัศ
คลินิกศัลยกรรมประสาท
ภานุมาศ
คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
อลงกรณ์
ตันติกร
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
(08.30-15.00 น).
ลักษณ์
ยอดปิติ
ยศวัจน์
เพิ่มศักดิ์
เกรียงไกร
ณัทกร
คลินิกรุ่งอรุณศัลยกรรมกระดูกและข้อ
(เวลา 07.00-08.30 น.)
ลักษณ์
ยอดปิติ
ยศวัจน์
ณัทกร
คลินิกกระดูกพรุน (เฉพาะวันพุธที่ 1,2 ของเดือน เวลา 08.30-11.00 น.)
ยอดปิติ
คลินิก Spine รับปรึกษาเรื่องกระดูกสันหลัง
ทุกวันอังคารเวลา 10.00-12.00น
เกรียงไกร
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
(พ.เม่งห่ง ทุกวันพฤหัสฯ สัปดาห์เว้นสัปดาห์
เวลา 13.30-14.30น.)
เม่งห่ง
คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู
ชื่นชนก
วัชระ
นัด EMG
ชื่นชนก
วัชระ
ชื่นชนก
วัชระ
นัด EMG
วัชระ
คลินิกช่วยคนพิการและฝังเข็ม
วัชระ
คลินิกสูติ-นรีเวช
ประการณ์
 
วิรัชนี
 
ฐิติมา
 
ปฐม
 
ธงชัย
 
คลินิกฝากครรภ์
Intern
Intern
Intern
Intern
Intern
คลินิกวัยทอง (วันพุธที่ 2,4 ของเดือน)
ประการณ์
คลินิก Colposcope (วันพุฤหัสฯสุดท้ายของเดือน พ.วิรัชนี/พ.ฐิติมา-สลับกัน)
วิรัชนี/
ฐิติมา
คลินิกเด็ก
พจนพร
คลินิกโรคเลือด
สมศักดิ์
พจนพร
คลินิกโรคต่อมไร้ท่อ
วันชนะ
                 
คลินิกโรคทางระบบประสาทในเด็ก
วันชนะ
                 
คลินิกโรคภูมิแพ้-หอบหืด
วรการ
คลินิกโรคหัวใจ, ไต
พรชัย
คลินิกส่งเสริมและพัฒนาการเด็ก            
นันทวัลย์/
จิระพร
     
คลินิกโรคตา
ทวีศักดิ์
วลัยพร
สุรารักษ์
ดาว
จักษุแพทย์
หมุนเวียน
คลินิกโรคหู คอ จมูก
เอกชัย
ณัฏฐธนิน
สุวัฒน์
เอกชัย
ณัฏฐธนิน
คลินิกนอนกรน
เอกชัย
คลินิกโรคภูมิแพ้
ให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์
คลินิกสุขภาพจิตและจิตเวช
** (พ.รรินธร-เฉพาะอังคารที่ 1,3,5 ของเดือน)
สมิทธ์
นฤมล/ รรินธร
รรินธร
สมิทธ์
นฤมล
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ชุตินาถ
ชุตินาถ
ชุตินาถ
คลินิกคลายเครียด
จิตเวช
จิตเวช
จิตเวช
จิตเวช
จิตเวช
คลินิกยาเสพติด
จิตเวช
จิตเวช
จิตเวช
จิตเวช
จิตเวช
คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ประการณ์
คลินิกวัณโรคปอด
จุฑารัตน์
คลินิกสุขภาพเด็กดี
ปาริชาติ
คลินิกก่อนสมรส    
จุฑารัตน์
             
คลินิกผู้ป่วยนอกสาขา 1
คลินิกผู้ป่วยนอกสาขา 1
-ห้องตรวจ 1
แพทย์หมุนเวียน
ศรีรัตน์
จุฑารัตน์/
ปิยะฉัตร
สมศักดิ์
สมศักดิ์
คลินิกผู้ป่วยนอกสาขา 1
-ห้องตรวจ 2
แพทย์หมุนเวียน
แพทย์หมุนเวียน
ตันติกร
จิรวัฒน์
แพทย์หมุนเวียน
คลินิกผู้ป่วยนอกสาขา 2
คลินิกผู้ป่วยนอกสาขา 2
-ห้องตรวจ 1
แพทย์หมุนเวียน
จุฑารัตน์
(คลินิกเบาหวาน)
ศรีรัตน์/
ปิยะฉัตร
จุฑารัตน์
(คลินิกความดันโลหิตสูง)
แพทย์หมุนเวียน
คลินิกผู้ป่วยนอกสาขา 2
-ห้องตรวจ 2
วิทยา
วิทยา
วิทยา
วิทยา
วิทยา
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

หน่วยงานภายในโรงพยาบาลแพร่

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558-2561 พัฒนาโดย งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096 , e-mail : [email protected]